Program Tanıtımı ve Çıktıları

Program Tanımları

Kuruluş

Fen Bilimleri Enstitüsü MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE bağlı olarak 10 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. Fizik Yüksek Lisans Programı, Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1988-1989 güz yarı yılında, akademik hayatına başlamıştır. Zaman içerisinde bölüme gelen öğretim üyelerinden uluslararası platformda yetişmiş ve koleborasyonda bulunan genç ve dinamik bir kadro oluşmuştur. Şu andaki mevcut kadro çekirdek kadro olup daha da büyümeye ve uluslararası rekabete açık en iyi Fizik Bölümlerinden biri olmaya doğru yol almaktadır. Yıllara göre Fizik Anabilim Dalı Başkanları aşağıdaki gibidir: 1993-2000 Prof. Dr. Ömer Asım Saçlı; 2000-2002 Prof. Dr. Emin Özbaş; 2002-2005 Prof. Dr. Selami Işık Aytaç; 2005-2008 Prof. Dr. Seyfettin Fakıoğlu; 2008'den beri Prof. Dr. Uğur Yahşi.

Kazanılan Derece

Fizikte Yüksek Lisans.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip veya koşullu ön kabul için, Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlarına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı Yüksek Lisans için en az 60 dır. ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması, KPDS veya ÜDS sonuçları, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek, kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder. Detaylı bilgi için bakınız

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Program; Fizik, Fizik Mühendisliği ve Fizik Öğretmenliği alanlarında lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır. Marmara Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programın en az iki yarıyılını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenci aşağıdaki hükümler çerçevesinde Marmara Üniversitesi'nde açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. a- Yatay geçişin kabul edileceği programda, o programa bir yıl önce kayıt yaptırmış öğrenci sayısının onda birini aşmamak üzere (kesirler tama iblağ edilerek) kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları ilgili Anabilim Dalları Başkanlarının görüşü alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp 3.maddede belirtildiği şekilde ilan edilir. b- Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. c- Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler Enstitü'nün belirlediği süre içersinde, en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve ilgili alanda Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 9 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla öğrenci Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır. Detaylı bilgi için bakınız

Program Profili

Fizik Yüksek Lisans Eğitimi süresince teorik zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir: Zorunlu Dersler: Fizikte Matematik Yöntemler, Klasik Mekanik, Kuantum Mekaniği, İstatistiksel Mekanik, ve Elektromagnetik Teori. Seçmeli Dersler: Katıhal Fiziği, Atom Fiziği, Manyetik Rezonans, Yarıiletken Aygıtlar,Kozmoloji, Titreşimsel Spektroskopi Teorisi, ....vb.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üniversite ve Araştırma Enstitülerinde Akademisyen/Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi; Araştırma Geliştirme Kurumları / Bölümleri (örn. TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, ); Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri (örn. Sanayi şirketlerin ARGE'lerinde); Eğitim Danışmanlık Bölümü; Devlet Kurumları-Araştırma Teknolojileri Birimleri (örn. Enerji Bakanlığı) Teknoloji Altyapı Şirketleri; Yazılım Geliştirme Şirketleri; Finans Kurumları (Bankalar); Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları; Kimya ve Ecza Sanayi; Ulusal Metroloji Enstitüsü.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizik Yüksek Lisans mezunları, ilgili alanda açılan ya da bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde doktora programlarına başvurabilir ve başarılı olmaları halinde kabul edilebilirler. Fizik Doktora programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Doktora programına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı 65 dir. Ayrıca yabancı dil sınavından (ÜDS ve muadilleri) en az 60 alması zorunludur. ALES puanı ile gerektiğinde yüksek lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde doktora programına öğrenci kabul edilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı değerlendirmesinde Doğrudan dönüşüm sistemi (DDS kullanılmaktadır.): Öğrencinin bir dersteki başarı notu, belirli bir ölçeğe göre harfli başarı notuna çevrilerek değerlendirilir. Her bir yarıyıl içi değerlendirme aracı (ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalar) 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna toplam katkısı %50’dir. Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna katkısı da %50, dir.Kredili bir dersten başarılı sayılmak için Yarıyıl sonu sınavından yüz üzerinden en az 65 alması gerekir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak ve başarılı olmak zorundadır. Detaylı bilgi için bakınız

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Enstitü'nün belirlediği süre içersinde, en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve ilgili alanda Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 9 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Yahşi; Bölüm Başkan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Cumali Tav ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Dumludağ; Adres: Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Göztepe Yerleşkesi 34722 Ziverbey, İSTANBUL; Tel: +90 (216) 345 1186 / 1348; Faks: +90 (216) 347 8783; E-posta: uyahsi@marmara.edu.tr; Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alevli; mustafaalevli@marmara.edu.tr; İç Hat: 1157 Farabi Koordinatörü: Prof. Dr. Kadir Esmer; kadir.esmer@marmara.edu.tr; İç Hat: 1353

Bölüm Olanakları

Fizik bölümü , Fizik ve Elektronik öğrenci Laboratuarlarının yanı sıra Pozitronyum, Nanoaygıtlar, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulamaları, Spektroskopi, Atmosferik ve Biofizik Araştırma Laboratuarları ile hem teorik hem de uygulamalı olarak kendi bünyesinde ve diğer araştırma merkezleri ve endüstriyel kuruluşlarla bağlantılı olarak bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Program Çıktıları

1      Fiziksel süreçleri inceleyip modern teknikler kullanarak ölçüm alabilir, analiz yapabilir ve yorumlayabilir.

2      Karşılaşılan problemlerin çözümünde teorik modeller geliştirebilir ve analitik veya bilgisayar destekli çözümler üretebilir.

3      Fizik ve Disiplinler arası bilimsel araştırmalarda sorumluluk alarak liderlik yapabilir.

4      Uygulamalı ve mühendislik bilimleriyle ve bilişim/iletişim gibi teknolojilerde ortak proje geliştirebilir.

5      Araştırma için ihtiyaç duyulan Laboratuvar cihazlarını ve bilimsel deney düzeneklerini öngörüp kurabilir.

6      Bilimsel veriler arasında ilgi kurup, analiz edip ve raporunu hazırlayarak bilimsel platformlarda bilişim teknolojilerini kullanarak tartışabilir.

7      Bilimsel ve teknolojik bir problemi bağımsız olarak ortaya koyarak projelendirebilir.

8      Fizik ve ilgili bilim dallarında ileri düzeyde eğitim verebilir.

9      Bilimsel gelişmeleri ve teknolojik ilerlemeleri etik kurallar çerçevesinde denetleyerek ve irdeleyerek sorumluluk alıp gerekli organizasyonları yapabilir.

10    Akademik düzeyde bilimsel konularda bilgi sahibi olup tartışabilir.

 

 


Bu sayfa Physics tarafından en son 08.04.2019 10:17:45 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik

  • Anasayfa

HIZLI ERİŞİM