Önemli Bilgiler

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİLGİLER

Üniversitemizde eğitim-öğretim ile ilgili uygulamalar çeşitli yönetmelikler, yönergeler ve senato kararlarına göre yapılmaktadır. Öğrencilerimizin olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için bu mevzuat hakkında önceden bilgi sahibi olmaları kendi sorumluluklarındadır. Söz konusu yönetmeliklere aşağıdaki web sitelerinden ulaşılabilir.

http://www.marmara.edu.tr/universite/yonetim/mevzuat/

Bu mevzuatla ilgili bazı önemli noktalar aşağıda özetlenmiş olup diğerlerinin de öğrenilmesi ve bilinmesi gerekmektedir.

 • Kayıt yenileme ve ders ekleme-çıkarma döneminden sonra, derslerin başlangıcından 21 işgünü sonrasına kadar ders kayıt, ders ekleme, ders silme ve öğrencinin kayıtlı olduğu ders grubunun değiştirilmesi işlemleri ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. 21 işgününden sonrayönetim kurulu kararı olsa dahi bu işlem gerçekleştirilmez.
 • BYS sistemi eğitim-öğretim mevzuatımızı (temel olarak, M.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile M.Ü. Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi) referans almaktadır. Ders seçme işlemlerinde ağırlıklı olarak Yönetmeliğimizin 18. maddesi baz alınmaktadır.
 • Lisans programlarından mezun olabilemek için 2,00 GANO barajı uygulaması vardır. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
 • Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrencilerin mazeretlerini sınav tarihini takip eden en geç 5 iş günü içerisinde fakültemiz öğrenci işlerine dilekçe ve belge ile bildirmesi gereklidir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde kullanırlar.
 • Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin öğrencilerimiz tarafından mutlaka okunması ve bilinmesi gerekmektedir. Örneğin bu yönetmeliğe göre sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek “Yükseköğretim Kurumundan Bir yeya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları” kapsamındadır.

 

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasının ne şekilde uygulanacağı ile ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından gelen yazı doğrultusunda, aşağıdaki maddelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

 1. Üniversitemizde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu hariç tüm programlarında yarıyıllık düzende eğitim-öğretim yapılmaktadır.
 2. Yarıyıllık düzende öğretim yapan programlarımızda ders geçmeye dayalı kredi tamamlama sistemi uygulanmaktadır. Bu programlarımızda sınıf geçme kavramı yoktur ve bu kapsamda öğrencilerimizin kayıtlı oldukları programlarda geçirdikleri her Güz ve Bahar dönemi 1 yarıyıl olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, yarıyıl hesabında öğrencilerin derslerden başarılı veya başarısız olması dikkate alınmayıp programlarına başladıkları andan itibaren geçirdikleri her yarıyıl (ders alsın/almasın, öğrenim ücretini ödesin/ödemesin, başarılı olsun/olmasın) yarıyıl hesabına katılmaktadır.
 3. Üniversitemizde Güz ve Bahar olmak üzere iki yarıyılda eğitim verilir. Yaz dönemi Bahar yarıyılının devamı niteliğinde olup tam bir eğitim-öğretim yarıyılı değildir.
 4. Ders kaydı döneminde, öğrencilerin üçüncü yarıyıldan itibaren yarıyıl başındaki GANO ve YANO değerlerine bakılarak ilgili yarıyılda sınamalı öğrenci statüsünde olup olmayacaklarına karar verilir.
 5. GANO’su 1,80 veya üzerinde olan öğrenci YANO’suna bakılmaksızın normal öğrenci statüsündedir ve ilgili yarıyıl derslerine kayıtlanabilir.
 6. GANO’su 1,80’in altında olan öğrencinin sınamalı statüde olup olmayacağına ise son iki yarıyılındaki (yaz dönemi hariç) YANO’suna bakılarak karar verilir. Bu YANO’larından herhangi birinin 2,00 veya üzerinde olması halinde öğrenci yine normal statüde kabul edilir ve ilgili yarıyıl derslerine kayıtlanabilir.
 7. GANO’su 1,80’in altında olan bir öğrencinin son iki yarıyıldaki her iki YANO’sununda 2,00’nin altında olması halinde öğrenci sınamalı statüde kabul edilir ve ilgili yarıyıl derslerine kayıtlanamaz, ancak önceki yarıyıllardan başarısız olduğu (FD, FF, FG, DZ) veya DD, DC notları ile geçmiş olduğu dersleri tekrar alabilir.
 8. Sınamalı statüde olan öğrenci takip eden yarıyıllarda sınamalı statüden çıkabilir. Sınamalı statü sadece ilgili yarıyıl için geçerlidir. Her yarıyıl başında ders kaydı esnasında öğrencinin sınamalı statüde olup olmayacağına tekrar bakılır.
 9. Sınamalı statüde iken ilgili yarıyıl(lar)da ilgili yarıyıl ders(ler)ini alamayan öğrencisonraki yarıyıllarda sınamalı statüde olup olmamasına bakılmaksızın geçmiş yarıyıllara ait dersleri önceden almamış olsa dahi alabilir.

Bu sayfa Physics tarafından en son 08.04.2019 10:16:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM