Bölümümüzde 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren 4 yarıyılı doldurmuş öğrenciler yazın isteğe bağlı staj yapılabilmektedir. Staj yapmak isteyen öğrenciler staj yapacak birimi bulmak ve staj komisyonuna başvuru yapmak zorundadırlar. Staj yönergesini lütfen okuyunuz. Staj Yönergesi için tıklayınız

Staj ile ilgili gerekli döküman ve bilgileri dekanlığın http://fef.marmara.edu.tr/ogrenci/staj-ve-uygulama/  sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Bölüm Staj Komisyonu:

Doç. Dr. İlhan YAVUZ

Yrd. Doç. Dr. Cengiz OKAY

 

 

Stajla İlgili Yönergeden Göze Çarpan Önemli Maddeler

Staj süresi ve dönemleri 

MADDE – (1) Staj dönemleri öğrencinin, hazırlık bulunan bölümlerde hazırlık sınıfı hariç olmak üzere,  4. (dördüncü) yarıyılıtamamladıktan sonraki yaz dönemlerinde 15 Haziran – 15 Eylül arasındadır. 

(2)  Stajların süresi, zorunlu staj uygulaması bulunan Kimya Bölümü için en az 20 (yirmi) iş günü, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü için iki seferde olmak üzere (20+20) toplam 40 (kırk) iş günüdür. İsteğe bağlı olarak staj yapılan diğer durumlarda en az 10 (on) iş günüdür.

...

Staj yeri ve başvurusu

MADDE 7 - (1) Uygun staj yerini bulma yükümlülüğü öğrenciye aittir.  Staj yerleri staj komisyonu tarafından da önerilebilir ya da belirlenebilir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, Staj Komisyonu karar verir.

(2)  Öğrenci staja başlamadan önce Staj Komisyonunun onayını almak zorundadır. Staj komisyonunun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir.

...

 Staj ile ilgili belgeler ve staj başvuru dosyası

MADDE – (1) Öğrenci, staj başvuru dosyasını hazırlamak zorundadır.

(2)    Staj başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır. 

a)    Zorunlu Staj Çizelgesi (Sosyal Güvenlik Formu) (EK-1) (3 adet her biri fotoğraflı ve ayrı ayrı doldurulacaktır),

b)   İşyeri değerlendirme formu (EK-2) 

c)    Staj günlük devam çizelgesi (EK-3) 

d)   Sağlık güvencesi bildirim formu (EK-4)

e)    Yurtdışında staj yapacak öğrenciler yurtdışında geçerli iş sağlığı ve kazası sigortası yaptıracak ve belgeleyecektir.

(3)  Öğrenciler, eksiksiz olarak  hazırladıkları dosyayı Bölüm Staj Koordinatörüne ilan edilen tarihten önce teslim edeceklerdir. İlan edilen tarihten sonra yapılan staj başvuruları  kabul edilmez.

...

İsteğe bağlı staj

MADDE 12 –  

(1) Öğrenci isteğe bağlı staj yapma talebi ile ilgili resmi işlemleri başlattıktan sonra (prim ödeme işlemleri), bu talebinden vazgeçemez. İsteğe bağlı staj yapan öğrencilerin staj başvuruları, işlemleri ve değerlendirmeleri de bu Yönerge esaslarına tabidir; zorunlu staj yapan öğrenciler gibi başladıkları stajı tamamlamak zorundadırlar.  Bu öğrenciler de 10’uncu madde esaslarına göre staj defteri/raporu hazırlar ve teslim eder.

(2)    İsteğe bağlı staj yapan öğrencilerin, Ek-1’de yer alan Sosyal Güvenlik Formunu buna uygun olarak hazırlamaları gerekir.

(3)  İsteğe bağlı staj yapan öğrenciye Bölümü tarafından, stajını başarı ile tamamladığını gösteren, staj tamamlama belgesi (EK-7) verilir. 

 

Staj Yapılabilecek Birimler

TAEK

Atom Enerji Kurumu her sene belirli sayıda stajiyer kabul etmektedir. Staj başvurularının öğrencilerin bağlı olduğu üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yetkili imza ve resmi başvuru ile TAEK Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Resmi yazının ekine "TAEK Staj Başvuru Formu" eklenmelidir. TAEK stajları Ankara Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) ve İstabul Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM)’nde yapılabilmektedir. (2013 Yaz dönemi staj başvuruları başlamamıştır. Kendi sitelerinden başvuruyu takip ediniz.)

 

TÜBİTAK-UME

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü her sene belirli sayıda öğrenciyi laboratuvarlarında staj yapmak için öğrenci almaktadır. Burada staj yapmak isteyenler kendi sitelerinden takip etmelidirler. (Tıklayın) (2013 Yaz dönemi staj başvuruları başlamamıştır. Kendi sitelerinden başvuruyu takip ediniz.)

UME'nin Görevleri

  • Sanayinin ve ilgili kurumların problemlerine çözüm olabilecek Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak,
  • Ulusal ölçüm standartlarını oluşturmak ve bu standartların uluslararası izlenebilirliğini sağlamak,
  • Ulusal Metroloji Sisteminin oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunmak,
  • Gelişmiş insan gücü ve alt yapısını kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde kalibrasyon, eğitim, danışmanlık ve diğer konularda destek vermek,
  • Ölçüm teknikleri, kalibrasyon yöntemleri ve temel metroloji alanlarında uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,
  • Gelişmiş alt yapısını kullanarak ileri teknoloji ürünlerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Bilimsel metroloji konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye’yi temsil etmek

 

TÜBİTAK-MAM

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yaz stajları olmakla birlikte aktif bir sayfa göremedim. İlan edilirse burada bilgilendireceğim.

 

TSE

Türk Standardları Enstitüsünde Üniversite öğrencileri mesleki eğitim amaçlı staj yapabilmektedirler. Staj başvuruları Türk Standardları Enstitüsünde Staj Yapacak Olanların Belirlenmesi ile Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge uyarınca, 01 Nisan-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılmaktadır. (2013 için tarihler henüz belli değil) Staj Dönemleri ise Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsamakta olup stajlar her ayın ilk haftasında başlamaktadır.  Staj için başvuracakların kümülatif not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması gerekmektedir. İstenen evraklar; Transkript, Okuldan staj talep yazısı,  Nufus Cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotograf.


Bu sayfa Physics tarafından en son 08.04.2019 10:17:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM