Yatay Geçiş

 Kurumlararası, Kurum İçi ve Yurt Dışı Yatay Geçiş


İlgili Mevzuat: Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

 

Kurumiçi Yatay Geçiş

Detaylı bilgileri Öğrenci İşleri Daire Başkalığından takip ediniz.

Marmara Üniversitesine kayıtlı bir öğrenci; birimin kendi bünyesindeki veya Üniversite içinde yer alan diğer birimlerin bünyesindeki aynı düzeyde diploma programlarına kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapabilir.

Başvuru Şartları:

 Başvuru sırasında öğrencinin Üniversitede aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması zorunludur.

 •  Kurum içi yatay geçiş kontenjanına uluslararası/yabancı uyruklu öğrenciler de başvurabilir.
 •  Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun en az 2,75 olması gerekir.
 • GANO şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece GANO şartını sağlayan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, ilgili birim için Senato tarafından kabul edilmiş YGS taban puanı koşulunun sağlanmış olması gerekir.
 • Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibariyle ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartlarının yanısıra varsa mülakat ve benzeri diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur.  

Başvuru tarihi:

Kurum içi yatay geçiş başvuruları her yıl akademik takviminde belirtilen tarihlerde yapılır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 Yatay geçiş başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için öğrencinin, ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısının yanı sıra önceki programındaki başarı durumunu gösterir transkripti ile Üniversite tarafından istenebilecek diğer belgeleri başvuru tarihleri içinde teslim etmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 Değerlendirme:
 • Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ön incelemeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz, Birimlere iletilmez ve red nedenleri Üniversitenin internet adresinde ilan edilir.
 • Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
 •  Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara başvuru yapan adayların değerlendirilmesinde, adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı ve 4,00 üzerinden GANO’su dikkate alınır.
 • Meslek yüksekokullarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde sadece adayın GANO’su esas alınır.
 • Adaylar en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe doğru sıralanır ve değerlendirme bu sıralamaya göre yapılır.
 • Asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asil adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.
 • Yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

İntibak işlemleri:

 • Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamalarını sağlayacak biçimde yapılır.
 • Öğrencilerin geçiş yaptıkları programlarındaki önceki programlarıyla ortak olan dersler harfli başarı notlarıyla olduğu gibi aktarılır ve GANO/YANO hesabına dahil edilir. Ortak olmayan derslerden mezuniyet kredisine sayılacak olanlar için intibak komisyonu tarafından ders intibakları yapılır. Ders intibaklarında, önceki programdaki dersin kredisinin yeni programdaki eşdeğer dersin kredisinden düşük olmaması gerekir.Sayılmayan diğer tüm dersler, transkriptte NC işareti ile gösterilir ve GANO/YANO hesabına dahil edilmez. 
 • Bütün programlara yatay geçişlerde ders intibakları yapıldıktan sonra öğrenciye önceki yarıyıllardan/yıllardan dersler aldırılabilir. Bundan dolayı yıl kayıpları meydana gelebilir.

 

 

 

 


Bu sayfa Physics tarafından en son 08.04.2019 10:16:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM